64

Andy Warhol (1928-1987), Campbell’s

add Vaše poznámka 

Popis položky

Odhady: 646 - 1 077 EUR | 3 000 - 5 000 PLN
Dodatkowe opłaty: +5% / 3% Droit de suite
druk, papier; 57 x 38,2 cm (arkusz);
sygn. z płyty p. d.: Andy Warhol ;
oznaczenie edycji l. d.: 63/100 (ołówkiem);
znak wodny p. d.: Arches / FRANCE ;
napis tłoczony l. d.: GEORGES / ISRAEL / EDITEUR

na odwrocie:
- pieczątka: Art Gallery New York / 530 West 25th Street / New York NY 10001 ;
- pieczątka: Leo Castelli / NEW YORK ;
- naklejka hologramowa z napisem: verification / of / authenticity

Proweniencja:
kolekcja prywatna, Czechy

Do pracy dołączony certyfikat galerii z Nowego Jorku.
Aukce
XXIII AUKCJA: MISTRZOWIE MODERNIZMU. GRAFIKA
gavel
Datum
25 Listopad 2021
date_range
Vyvolávací cena
431 EUR
Odhady
646 - 1 077 EUR
3 000 - 5 000 PLN
Prodejní cena
724 EUR
Konečná cena bez aukčního poplatku
603 EUR
Navýšení
168%
Zobrazení: 81 | Oblíbené: 4
Aukce

Polski Dom Aukcyjny

XXIII AUKCJA: MISTRZOWIE MODERNIZMU. GRAFIKA
Datum
25 Listopad 2021
Průběh licitace

Licitovat se budou všechny položky

Dopravné

Aukční poplatek
20.00%
OneBid nevybírá žádné doplatky za licitaci.
Příhozy
  1
  > 50
  1 000
  > 100
  2 000
  > 200
  5 000
  > 500
  10 000
  > 1 000
  20 000
  > 2 000
  50 000
  > 2 000
  100 000
  > 5 000
 
Podmínky používání

CONDITIONS OF SALE


1. Lots put up for auction are either in possession of Polish Auction House Wojciech Sladowski (henceforth referred to as "Polish Auction House") or consigned to it as a commissioning agent. According to the statement of the consigners they are owners of consigned lots or have right to dispose of them, which are not subject to any legal and fiscal proceedings and are free from pledges, liens and claims by third parties.


2. The auction is conducted by the auctioneer, who determines starting prices (usually a starting price is 10%-50% below the lower estimate threshold), the amount of bid increments, resolves any disputes or auctions the item once more.


3. Polish Auction House ensures auctioned items' features compliance with the catalogue specifications.


4. Paying 1 PLN refundable verification deposit entitles to participate in the auction.


5. Individuals who want to remain anonymous or cannot bid in person can submit bid in absentia or bid telephonically. Submission of bids in absentia or telephonic bids must reach Polish Auction House 24 hours prior to the auction in order to agree on services: paying a deposit, establishing and maintaining connection and others. Some lots can have reserve prices, which remain confidential.


6. Once a lot has been knocked down, a contract of sale is concluded between Polish Auction House and the bidder whose bid has been accepted.


7. Successful bidder is obliged to buy the lot/lots in 10 days after the auction. In the case of payment default Polish Auction House can charge the buyer storage fee in the net amount of 100 PLN per each day of delay and withdraw from the sales agreement exposing the buyer to forfeiture of a deposit.


8. Ownership passes to the buyer only after full payment (including premium of 20% of the hammer price) has been received.


9. Polish Auction House provides a five-year authenticity warranty (from the date of sale) on the lots presented in the auction catalogue: "Jerzy Nowosielski: the Sacred and the Profane". Warranty is given to a direct buyer only, excluding next owners of the purchased lots. 


10. A premium of 20% of the hammer price will be added to the invoice. The charge is also levied on lots in post auction sale. Hammer price and premium are gross amount.


11. Polish Auction House is not liable for hidden physical and legal defects of purchased objects.


12. Any warranty claims will be considered on the basis of Polish law.


13. Registered museums which are interested in purchasing lots put up for auction should inform Polish Auction House about this at least 7 days prior to the auction.


14. Polish Auction House recalls following provisions of law:


        a) The Act of 23 July 2003 on the protection and guardianship of monuments: export monuments abroad older than 55 years and whose value exceeds limits established in the act on the protection and guardianship of monuments shall require a single permit of relevant authorities.

(Bidders from outside Poland should ask no later than two days prior the auction if it is possible to export abroad the lot they would like to bid).

        b) Article 20 of the Second Act of 21 November 1996 on Museums: registered museum shall be entitled to preemptive right to purchase artworks.

       c) Act on money laundering and financing of terrorism of 16 November 2000 - Auction House is required to collect personal data from buyers of lots purchased at prices exceeding 15 thousand Euros. The customer will be requested for personal data needed to report transactions to the General Inspector of Financial Information. Customer's personal information remains confidential.


15. Polish Auction House is obliged to collect personal data of customers (Journal of Laws of the Republic of Poland, 4/12/2017 no. 2249).


16. Droit de suite is imposed on the sale of lots, marked in the catalogue with a sign "•" (placed at the starting price).

            1) 5 % of the hammer price if the hammer price is less than or equal to 50 000 Euro

            2) 3 % of the hammer price if the hammer price is greater than 50 000 Euro and is less than or equal to 200 000 Euro

            3) 1 % of the hammer price if the hammer price is greater than 200 000 Euro and is less than or equal to 350 000 Euro

            4) 0, 5 % of the hammer price if the hammer price is greater than 350 000 Euro and is less than or equal to 500 000 Euro

            5) 0,25 % of the hammer price if the hammer price is greater than 500 000 Euro, but the maximum charge for the droit de suite is € 12,500.


17. Participation in bidding implicates consent for verification of personal data, sending correspondence from Polish Auction House to the given email address and telephone contact. The consent can be withheld at any time by sending an appropriate statement to the email address: [email protected], what will result in removal of personal data from the database.

1. Przedmiotem aukcji są dzieła sztuki oddane do sprzedaży komisowej przez Komitentów lub stanowiące własność Polskiego Domu Aukcyjnego. Zgodnie z oświadczeniami Komitentów powierzone obiekty stanowią ich własność, bądź mają prawo do ich rozporządzania i nie są objęte żadnym postępowaniem sądowym i skarbowym, są wolne od zajęcia i zastawu, a także jakichkolwiek roszczeń osób trzecich.

2. Aukcja prowadzona jest przez Aukcjonera, który ustala ceny wywoławcze, zazwyczaj jest to 10%–50% poniżej dolnej granicy estymacji, decyduje o wysokości postąpień, rozstrzyga ewentualne spory lub poddaje obiekt ponownej licytacji

3. Polski Dom Aukcyjny gwarantuje zgodność cech licytowanych obiektów z opisem katalogowym.

4. Do udziału w aukcji upoważnia wpłata zwrotnego wadium weryfikacyjnego w kwocie 1 zł.

5. Osoby pragnące zachować anonimowość lub nie mogące uczestniczyć osobiście w aukcji, mogą zlecić Polskiemu Domowi Aukcyjnemu występowanie w ich imieniu lub licytować telefonicznie. Usługi te – wpłata wadium, rezerwacja linii telefonicznej i inne – należy uzgodnić z Polskim Domem Aukcyjnym najpóźniej 24 godz. przed rozpoczęciem licytacji. Niektóre obiekty mogą posiadać ceny rezerwowe.

6. Wylicytowana cena, potwierdzona uderzeniem aukcjonerskiego młotka jest równoznaczna z zawarciem umowy sprzedaży.

7. Nabywca zobowiązany jest do wykupu obiektu/obiektów w ciągu 10 dni od zakończenia aukcji. W razie niewywiązania się z umowy przez Kupującego Polski Dom Aukcyjny może naliczyć opłatę magazynową w kwocie 100 zł netto za każdy dzień zwłoki lub odstąpić od umowy sprzedaży z Nabywcą.

8. Prawo własności do wylicytowanego obiektu i jego odbiór następuje po zapłacie przez Nabywcę całości wylicytowanej kwoty wraz z opłatą organizacyjną.

9. Polski Dom Aukcyjny udziela gwarancji autentyczności obiektów zaprezentowanych w katalogu „XXIII Aukcja: Mistrzowie modernizmu. Grafika” na okres 5 lat od daty sprzedaży przez Polski Dom Aukcyjny z zastrzeżeniami: gwarancja udzielana jedynie bezpośredniemu nabywcy obiektu, gwarancja nie obejmuje kolejnych właścicieli obiektu.

10. Do wylicytowanej ceny doliczana jest opłata organizacyjna w wysokości 20%. Opłata obowiązuje również w sprzedaży poaukcyjnej. Kwota wylicytowana i opłata organizacyjna są kwotami brutto.

11. Polski Dom Aukcyjny nie ponosi odpowiedzialności za ukryte wady fizyczne i prawne zakupionych obiektów.

12. Wszelkie reklamacje będą rozpatrywane na podstawie przepisów prawa polskiego.

13. Muzea rejestrowane zainteresowane zakupem wystawionych na aukcji dzieł winny poinformować o tym Polski Dom Aukcyjny co najmniej 7 dni przed terminem aukcji.

14. Polski Dom Aukcyjny przypomina o następujących przepisach prawa:

a) Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami:

Wywóz obiektów starszych niż 55 lat oraz o wartościach przekraczających limity określone w ustawie O ochronie zabytków i opiece nad zabytkami poza granice kraju, wymaga zgody odpowiednich władz.

b) Art. 20 ust. 2 Ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. O muzeach:

Muzeum rejestrowanemu przysługuje prawo pierwokupu zabytku sprzedawanego na aukcji w wylicytowanej na aukcji kwocie.

c) Ustawa z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz o przeciwdziałaniu finansowaniu terroryzmu – Dom Aukcyjny jest zobowiązany do zbierania danych osobowych Nabywców dokonujących transakcji w kwocie powyżej 15 tysięcy euro.

15. Zgodnie z ustawą (Dz.U. z 4.12.2017 r. poz. 2249) Polski Dom Aukcyjny ma obowiązek zbierać dane osobowe klientów.

16. Przy zakupie niektórych prac (oznaczonych znakiem „•” przy estymacji) doliczana jest opłata wynikająca z tzw. droit de suite tj. prawa twórcy i jego spadkobierców do otrzymywania wynagrodzenia z tytułu dokonanych zawodowo odsprzedaży oryginalnych egzemplarzy dzieł.

Powyższa opłata jest obliczana według poniższych stawek:

1) 5% kwoty wylicytowanej dla sumy ≤ 50 000 Euro

2) 3% kwoty wylicytowanej dla sumy > 50 000 Euro oraz ≤ 200 000 Euro

3) 1% kwoty wylicytowanej dla sumy > 200 000 Euro oraz ≤ 350 000 Euro

4) 0,5% kwoty wylicytowanej dla sumy > 350 000 Euro oraz ≤ 500 000 Euro

5) 0,25% kwoty wylicytowanej dla sumy > 500 000 Euro, jednak opłata nie jest wyższa niż równowartość 12 500 Euro.

17. Przystąpienie do licytacji wiąże się z wyrażeniem zgody na weryfikację danych osobowych oraz wysyłanie korespondencji od Polskiego Domu Aukcyjnego na podany adres mailowy lub kontakt telefoniczny. Zgoda ta może być w każdym momencie cofnięta poprzez wysłanie stosownego oświadczenia na adres: [email protected], co skutkować będzie usunięciem danych z bazy.

O aukci


FAQ
O prodejci
Polski Dom Aukcyjny
Kontakt
Polski Dom Aukcyjny
room
Batorego 2
31-135, Kraków

Zákazníci kupující díla tohoto umělce kupovali také

keyboard_arrow_up
+