39

Irena HASSENBERG (RENO), Widok na bramę floriańską w Krakowie

add Vaše poznámka 
Popis položky
olej, płyta
41 x 33 cm
sygnowany po prawej stronie u dołu: Reno
Aukce
XXVIII Aukcja Dzieł Sztuki
gavel
Datum
21 Prosinec 2015
date_range
Vyvolávací cena
920 EUR
Prodejní cena
neprodaná
Položka už není dostupná
Zobrazení: 55 | Oblíbené: 0
Aukce

Altius

XXVIII Aukcja Dzieł Sztuki
Datum
21 Prosinec 2015
Průběh licitace

Licitovat se budou všechny položky

Aukční poplatek
15.00%
OneBid nevybírá žádné doplatky za licitaci.
Příhozy
  1
  > 50
  1 000
  > 100
  2 000
  > 200
  5 000
  > 500
  10 000
  > 1 000
  20 000
  > 2 000
  50 000
  > 5 000
 
Podmínky používání
 1. Aukcja jest prowadzona zgodnie z przepisami prawa polskiego.
 2. Aukcja obejmuje dzieła sztuki i przedmioty o wartości historycznej, artystycznej lub muzealnej oraz inne obiekty stanowiące ruchomości lub nieruchomości zlecone do sprzedaży lub będące własnością Domu Aukcyjnego.
 3. Aukcja w formie licytacji prowadzona jest przez osobę upoważnioną, aukcjonera, w oparciu o podany katalog przedmiotów.
 4. Dom Aukcyjny poprzez aukcjonera lub osobę upoważnioną ma prawo, w formie ustnej bądź pisemnej, dodać do katalogu lub wycofać obiekt z licytacji bez podania przyczyny i nie ponosi z tego powodu żadnej odpowiedzialności.
 5. Wszelkie zmiany w katalogu przedmiotów podawane przed lub w czasie sprzedaży są traktowane jako obowiązujące uzupełnienia.
 6. Dom Aukcyjny ma prawo odmówić osobie prawnej bądź fizycznej wzięcia udziału w licytacji bez podania przyczyny.
 7. Osoby, które chcą dokonać znaczących zakupów po raz pierwszy, a nie są znane Domowi Aukcyjnym Altius, proszone są o wcześniejsze skontaktowanie się z nami.
 8. W licytacji biorą udział wyłącznie osoby, które wpłaciły wadium i otrzymały specjalne karty z numerami. Nabycie takiej karty stanowi jednocześnie pełną akceptację regulaminu aukcji oraz warunków kupna. Wadium stanowi 10% planowanych zakupów i nie może być niższe niż 1000,-PLN. Wadium jest wliczane w kwotę wylicytowaną, a w przypadku nie dokonania zakupu zwracane. Warunkiem zwrotu wadium jest oddanie karty z numerem.
 9.  Wadium w wysokości 1000,- PLN upoważnia do licytacji przedmiotów o wartości do 10 000,- PLN. Organizatorzy mogą postanowić inaczej.
 10. Osoby nie mogące osobiście uczestniczyć w aukcji, a pragnące dokonać zakupów, mogą to zrobić za pośrednictwem Domu Aukcyjnego lub uczestniczyć w licytacji telefonicznie. W każdym przypadku należy kilka dni wcześniej uzgodnić warunki uczestnictwa z Domem Aukcyjnym.
 11. Ceny podane w katalogu są cenami wywoławczymi, orientacyjnymi i są podane w polskich złotych. Osoba prowadząca licytację może zmienić cenę wywoławczą bez podania przyczyny. Określa ona również postąpienie (podwyższenie stawki - zwyczajowo 10% ceny wywoławczej), ustala ostateczną cenę uzyskaną, wskazuje nabywcę i rozstrzyga wszelkie spory. Może zarządzić ponowną licytację obiektów, co do których powstał spór oraz nie sprzedanych wcześniej.
 12. Każdy obiekt posiada cenę graniczną (rezerwową), poniżej której nie może być sprzedany. Jej wysokość jest informacją ściśle poufną, znaną jedynie organizatorom aukcji i właścicielowi obiektu. W przypadku nie uzyskania tej ceny transakcja jest dokonywana warunkowo i wymaga potwierdzenia, tylko ze strony sprzedającego.
 13. W szczególnych przypadkach, przy braku akceptacji ceny wywoławczej, prowadzący aukcję może zdecydować o kolejnym obniżaniu ceny rozpoczynającej licytację. Transakcja tak zawarta jest traktowana jako warunkowa (w przypadku nie uzyskania ceny rezerwowej) i wymaga potwierdzenia tylko przez Dom Aukcyjny. Wpłacone wadium pozostaje w Domu Aukcyjnym do chwili wyjaśnienia warunków.
 14. Nabywcą jest osoba, która podczas licytacji podała najwyższą cenę i została wskazana przez aukcjonera. Zobowiązana jest ona do wykupienia wylicytowanego obiektu bezpośrednio po zakończeniu aukcji. Dopuszcza się możliwość wpłacenia zaliczki, min. 10%, oraz podpisania stosownych zobowiązań, przygotowanych przez organizatorów aukcji. Reszta należności powinna być wpłacona w ciągu 5 dni od dnia aukcji gotówką, przelewem na podany rachunek, bądź przy użyciu kart płatniczych akceptowanych przez Dom Aukcyjny Altius. W przypadku płatności przelewem datę wpłaty traktuje się dzień wpływu należności na wskazany rachunek bankowy. Prawo własności przechodzi w całości na kupującego z chwilą wpłacenia pełnej kwoty.
 15. Do uzyskanej (wylicytowanej) ceny Dom Aukcyjny dolicza opłatę organizacyjną w wysokości 15% tej ceny. Opłata ta dotyczy również ofert kupna złożonych, na pozycje nie sprzedane, po zakończeniu poszczególnych licytacji, bądź w terminie późniejszym.
 16. Niedotrzymanie zobowiązań powoduje przepadek zaliczki i wadium na rzecz Domu Aukcyjnego oraz może spowodować skutki przewidziane prawem.
 17. Odbiór wylicytowanych i wykupionych obiektów powinien być dokonany bezpośrednio po zakończeniu aukcji lub w następnym dniu roboczym w siedzibie Domu Aukcyjnego Altius. W innym razie przechowanie, ubezpieczenie i dostarczenie ich odbywa się po uzgodnieniu z Domem Aukcyjnym, na koszt i ryzyko nabywcy. Odpowiedzialność przechodzi na kupującego z chwilą odebrania przedmiotów z Domu Aukcyjnego bądź nadania ich firmie przewozowej.
 18. Nabywca ma prawo w ciągu 14 dni, licząc od dnia licytacji, zwrócić zakupiony obiekt w przypadku, gdyby opis katalogowy nie zgadzał się ze stanem faktycznym, co musi być udokumentowane przez nabywcę i poparte wiarygodnymi ekspertyzami, uznanych w poszczególnych dziedzinach, ekspertów.
 19. Dom Aukcyjny nie ponosi odpowiedzialności za ukryte wady fizyczne i prawne zakupionych obiektów.
 20. Organizatorzy aukcji przypominają, że zgodnie z przepisami polskiego prawa wywóz obiektów poza granice wymaga stosownych pozwoleń.
 21. Na mocy obowiązującego prawa organizatorzy aukcji zobowiązani są do zebrania danych osobowych, określonych stosownymi przepisami, klientów dokonujących zakupów na kwotę ponad 15 000,- Euro oraz w innych przypadkach przewidzianych przez przepisy ustawy z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2010 r. Nr 46, poz. 276 z późn. zm.).
 22. Na podstawie art. 20 ust. 2. ustawy o muzeach z dnia 21 listopada 1996 r. (Dz.U. z 1997 r. Nr 5, poz. 24 z późn. zm.) muzea rejestrowane posiadają prawo pierwokupu bezpośrednio na aukcjach, po cenie wylicytowanej, jeśli zgłoszą to tuż po zakończeniu licytacji danej pozycji.
O aukci
Dom Aukcyjny ALTIUS
ul. Piwna 35/37, Warszawa
FAQ
O prodejci
Altius
Kontakt
Altius
keyboard_arrow_up
+