49

Alfred Lenica (1899-1977), Kompozycja

add Vaše poznámka 
Popis položky
Dodatkowe opłaty: +5% / 3% Droit de suite
gwasz, tusz, papier, 61 x 86 cm,
sygn. p.d.: Lenica.
Na odwrocie pieczęć autorska: Art. plast. / Alfred Lenica / Warszawa ul. Nowy Świat 55m9.
Stan zachowania: pęknięcia papieru przy dolnej krawędzi.

Malarz, kształcił się w Prywatnym Instytucie Sztuk Pięknych u Adama Hanytkiewicza i J. Kubowicza. Okres 2. wojny spędził w Krakowie, gdzie przyjaźnił się z Jerzym Kujawskim i nawiązał kontakt z kręgiem artystów związanych z Tadeuszem Kantorem. W 1945 wrócił do Poznania. Tu w 1947 wraz z I. Houwaltem i F. M. Nowowiejskim założył awangardową grupę artystyczną 4F+R (Forma, Farba, Faktura, Fantastyka + Realizm), był członkiem, a później prezesem ZPAP. W 1956 przeniósł się na stałe do Warszawy. Początkowo uległ wpływom kubizmu, z czasem zainspirował się surrealizmem i symbolizmem zafascynowany malarstwem De Chirico i Salvadora Dali. Po wojnie odszedł od przedstawiania realnych przedmiotów i zwrócił się w kierunku informelu, tworząc kompozycje abstrakcyjne o dużej sile ekspresji wibrujących, gęstych, dynamicznych form. W 1958 artysta miał wystawę indywidualną w warszawskiej Zachęcie, która zaowocowała licznymi pokazami jego prac w Polsce i za granicą. Prace artysty znajdują się m.in. w zbiorach Muzeum Narodowego w Warszawie, Krakowie, Poznaniu, Łodzi, Szczecinie oraz w licznych kolekcjach prywatnych.
Aukce
Aukcja 192
gavel
Datum
22 Květen 2021
date_range
Vyvolávací cena
2 082 EUR
Prodejní cena
žádné nabídky
Zobrazení: 84 | Oblíbené: 1
Aukce

DESA Katowice

Aukcja 192
Datum
22 Květen 2021
Průběh licitace

Licitovat se budou všechny položky

Aukční poplatek
18.00%
OneBid nevybírá žádné doplatky za licitaci.
Příhozy
  1
  > 10
  200
  > 20
  500
  > 50
  1 000
  > 100
  2 000
  > 200
  5 000
  > 500
  10 000
  > 1 000
 
Podmínky používání
 1. Osoba biorąca udział w aukcji rozumie i akceptuje warunki określone regulaminem.
 2. Przedmiotem aukcji są dzieła sztuki i obiekty rzemiosła artystycznego powierzone przez klientów lub stanowiące własność Domu Aukcyjnego. Dom Aukcyjny podejmuje się sprzedaży, w imieniu właściciela , obiektów będących - zgodnie z oświadczeniem Sprzedającego - wolnych od jakichkolwiek roszczeń osób trzecich.
 3. Obiekt wystawiony na aukcje posiada cenę wywoławczą podaną w katalogu, cena minimalna stanowi tajemnice handlową.
 4. Obiekty wystawione do sprzedaży posiadają opisy, których sporządzenie potwierdzone jest przez ekspertów DESY względnie przez zaproszonych konsultantów.
 5. Do wylicytowanej ceny doliczana jest opłata organizacyjna w wysokości 18 %. Opłata obowiązuje również w sprzedaży po aukcyjnej.
I

 1. Aukcja prowadzona jest zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi przez upoważnioną osobę, zwaną "Aukcjonerem", która działa w imieniu i na rachunek Domu Aukcyjnego DESA Sp. z o.o.
 2. Aukcjoner określa postąpienie w licytacji czyli podwyższenie stawki.
 3. Aukcjoner ma prawo do wycofywania z licytacji dowolnych obiektów lub bez podawania przyczyn.
 4. Nabywcą staje się osoba oferująca najwyższą cenę.
 5. Zakończenie licytacji danego obiektu następuje w momencie uderzenia młotkiem przez Aukcjonera i jest równoznaczne z zawarciem umowy sprzedaży. Spory w trakcie licytacji rozstrzyga Aukcjoner.
II

 1. Do udziału w licytacji upoważnione są osoby, które wpłaciły Vadium w wysokości 700 zł (dotyczy aukcji 'malarstwo') lub 100 zł (dotyczy aukcji 'odznaki/odznaczenia') i otrzymały tabliczkę zgłoszeniową.
 2. DESA Sp. z o.o może odmówić wydania tabliczki zgłoszeniowej osobom, które wcześniej nie wywiązały się ze zobowiązań w stosunku do DESY lub z innych istotnych przyczyn.
 3. Osoby, które nie mogą być osobiście na aukcji, mają możliwość, po wpłaceniu wadium:
  1. pisemnego złożenia oferty kupna z limitem ceny. W ich imieniu w licytacji wezmą udział pracownicy Domu Aukcyjnego ( wysokość oferowanej ceny jest informacją poufną)
  2. telefonicznego udziału w licytacji
III

 1. Nabywca jest zobowiązany wykupić obiekt w ciągu 5 dni po zakończeniu aukcji i odebrać go na własny koszt. W przypadku przekroczenia tego terminu Dom Aukcyjny ma prawo policzyć składowe.
 2. Dopuszcza się możliwość wpłaty zadatku w wysokości 20 % wylicytowanej ceny. Pozostała kwota powinna być wówczas wpłacona w terminie 14 dni po zakończeniu aukcji. W przypadku nie dotrzymania tego terminu następuje przepadek wpłaconego zadatku. Na poczet zadatku zalicza się Vadium stanowiące wówczas zadatek lub jego część.
 3. Prawo własności zakupionego obiektu przechodzi na kupującego w momencie dokonania całej wpłaty.
 4. Nie wykupienie przedmiotu w terminie powoduje przepadek Vadium na rzecz organizatora. Niezależnie Nabywca zobowiązany jest do pokrycia wszelkich kosztów związanych i wynikłych z faktu wylicytowania, w tym ewentualnych roszczeń Właściciela/Sprzedającego.
IV

 1. Dom Aukcyjny daje gwarancje opinii co do autorstwa i innych cech obiektu opisanych w katalogu. W przypadku niezgodności pomiędzy opisem a stanem faktycznym, Nabywca może zwrócić obiekt w terminie 14 dni od daty aukcji, żądając zwrotu zapłaconej kwoty. Zakwestionowanie opisu katalogowego musi być udokumentowane wiarygodnymi ekspertyzami.
 2. Dom Aukcyjny nie ponosi odpowiedzialności za ukryte wady fizyczne i prawne zakupionych obiektów.
 3. Polskie muzea mają prawo pierwokupu w wylicytowanej cenie, pod warunkiem, że zgłoszą to bezpośrednio po zakończeniu licytacji obiektu. W Domu Aukcyjnym "DESA sp. z o.o." prawo pierwokupu mają również muzea nierejestrowe, ale powołane przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
 4. Dom Aukcyjny przypomina, że zgodnie z obowiązującymi przepisami wywóz obiektów starszych niż 55 lat poza granice kraju wymaga zgody odpowiednich władz. Przypominamy również, że zgodnie z obowiązującymi przepisami Dom Aukcyjny jest zobowiązany do zbierania danych osobowych klientów dokonujących transakcji w kwocie powyżej 15000 euro.
O aukci


FAQ
O prodejci
DESA Katowice
Kontakt
DESA Dom Aukukcyjny - Katowice
room
ul. Mariacka 5
40-014 Katowice
phone
+48 519 564 625
Zákazníci kupující díla tohoto umělce kupovali také
keyboard_arrow_up
add